طراحی سیستم مكنده غلات

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

طراحی سیستم مكنده غلات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

نمادها:

افت فشار …………………………..

توان (hp)………………………………………………………………………….. p

چگالی ……………………………….

دبی جرمی مواد ………………………..

دبی جرمی هوا …………………………

دبی حجمی …………………………..

دما (R)………………………………….. T

سرعت هوا……………………………. C

طول لوله (in)…………………………….. A

قطر لوله (in)…………………………….. D

فشار ………………………………. P

مساحت سطح مقطع (in2)………………………………………………………. A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]…………………. 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیكی

2-1- مقدمه: [1]…………………………… 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]……………….. 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ……………………. 3

2-4- طریقه انتقال: [1]…………………….. 3

2 2-4-1- فاز رقیق:………………………… 4

2-4-2- فاز غلیظ………………………….. 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا…………………… 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی………………….. 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی

3-1- مقدمه: [1]…………………………… 5

3-2- سیستم های بسته: [1]…………………… 6

3-3- سیستم های باز: [1]……………………. 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت………………… 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی………………… 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]………………………….. 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]……………. 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]………………… 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]………………………….. 13

5-2- چسبندگی: [1]………………………… 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]…………………… 13

5-4- رطوبت: [1]………………………….. 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]…………………… 14

5-6- شكنندگی: [1]………………………… 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]………………….. 15

5-8- پرتوزایی: [1]……………………….. 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]………………………….. 16

6-2- تامین كردن هوا: [1]………………….. 16

6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا…….. 16

6-2-1-1- فن ها…………………………. 18

6-2-1-2- دمنده های احیا كننده……………. 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…….. 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها……………….. 19

6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور…………… 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان………….. 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون…………… 20

6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)…………… 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ………………. 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز……………………. 21

6-3- خطوط لوله: [1]………………………. 23

6-3-1- ضخامت دیواره……………………… 23

6-3-2- جنس لوله ها………………………. 24

6-3-2-1- بهداشت………………………… 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیكی……………….. 25

6-3-2-3- سایش سطوح……………………… 25

6-3-3- سطح تمام شده …………………….. 25

6-3-4- خمها…………………………….. 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]…………………………. 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]…………………. 28

7-3- فاصله انتقال: [1]…………………… 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1]……………….. 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]…………….. 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]…………………… 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]………………………….. 31

8-2- سرعت انتقال: [1]…………………….. 31

8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]…………….. 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]…………….. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]………………………….. 36

9-2- فشار موجود: [1]……………………… 36

9-3- دبی حجمی: [1]……………………….. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]……………………… 38

9-5- اثرات تراكم پذیری: [1]……………….. 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا…………………… 40

9-5-2- تاثیرات مواد……………………… 40

9-6- دبی حجمی: [1]……………………….. 41

9-6-1- ادامه فرمولها…………………….. 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله……………….. 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل…………………. 43

9-6-4- تاثیرات فشار……………………… 45

9-6-5- تاثیرات سیستم…………………….. 46

9-7- تعیین سرعت: [1]……………………… 48

9-7-1- روابط عملكرد……………………… 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]………………….. 48

9-8-1- فشار اتمسفری……………………… 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]…………………………. 50

10-2- افت فشار لوله: [1]………………….. 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها….. 51

10-2-1-1- سرعت هوا……………………… 51

10-2-1-2- چگالی هوا…………………….. 51

10-2-1-3- ویسكوزیته هوا…………………. 52

10-2-1-4- ضریب اصطكاك…………………… 52

10-2-2- روابط افت فشار………………….. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف…………………. 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله…………. 54

10-2-2-3- خمها…………………………. 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا…………………. 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله………………… 56

10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله…………… 57

10-2-6- افت فشار كلی……………………. 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]…………… 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……………………………………….. 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………….. 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………….. 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]…………… 67

11-6-1- افت طولی……………………….. 67

11-6-2- افت موضعی………………………. 68

11-6-3- طول معادل………………………. 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]………………….. 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………….. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]………………. 72

پیوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek…….. 73

منابع…………………………………… 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیكی: [1]……. 5

3-2- یك چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیكی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]………. 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]………. 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وكیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانكر دمنده: [1]… 11

4-2- سیستم ضربانی: [1]…………………… 11

4-3- طرحی از یك نوع سیستم توپی تنها: [1]…… 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حركت دهنده های هوا: [1]……… 17

6-2- بازه تقریبی از عملكرد حركت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای كمپرسور: [1]………. 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیكی: [1]……………………………………….. 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]……………………………….. 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شكل مختلف: [1]………. 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان كمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای كمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 22

6-3- مشخصات یك كمپرسور حلزونی: [1]…………. 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]….. 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریك محلی: [1] 48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]………………. 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]………… 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]…….. 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 2099 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

چکیده

دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می­شود و کد گسترده بوجود می­آید .

بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می­دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می­رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می­شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می­شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می­شود .

تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می­کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می­شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می­کند وارد می­شود .

در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می­گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می­دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

فهرست مطالب

فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 تعا ریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک ……………………………………………………………………………… 3

1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک …………………………………………………………………………………. 4

1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته …………………………………………………………………………………………. 5

1-3 نامساوی ولچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 نامساوی سید لینکوف ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته …………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………………………………………………………… 8

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3 دنباله­های کلاسیک ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-1 دنباله­هایی با طول ماکزیمال ……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-2 خواص دنباله­های ماکزیمال ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع ……………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS) ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5 کدPN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ………………………………………………………………………………………………….. 15

2-5-2 مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ……………………………………………………………………… 16

2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال ……………………………………………………………….. 17

2-6 دنباله گلد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-7 مجموعه کوچک رشته­های کازامی ………………………………………………………………………………………………………… 20

2-8 مجموعه بزرگ رشته­های کازامی …………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل سوم : نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………………………………………….. 22

3-1 تولید کد ماکزیمال …………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-2 تولید کد گلد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-3 تولید کد کازامی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ……………………………………………………………. 36

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد …………………………………………………………………………………………… 38

4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………………………………………. 40

4-4 نگاهی به مخابرات سیار ………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-5 طریقه­ی مدولاسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-6 پدیده دور- نزدیک ………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA ………………………………………………………………………………………… 49

4-8 بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران ……………………………………………………………………………………………………. 49

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………………. 50

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………. 52

5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی ………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….. 62

5-5 عملکرد خطای بیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

شکلها

شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS ……………………………………………………………………………………………….. 14

شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر ……………………………………………………………………………………… 16

شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها ………………………………………………………………………………………… 23

شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر ……………………………………………………………………………. 24

شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال ……………………………………………………………………………………………………….. 25

شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر …………………………………………………………. 26

شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر …………………………………………………………. 27

شکل (3-6) نحوه­ی تولید کد گلد ……………………………………………………………………………………………………………………. 28

شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر ………………………………… 29

شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر …………………………….. 30

شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر ……………………………….. 31

شکل (3-10) نحوه­ی تولید کد کازامی ……………………………………………………………………………………………………………. 32

شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1 …………………………… 33

شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10 ………………………… 34

شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4 ……………………………. 35

شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد …………………………………………………………………………………… 38

شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………………………………. 39

شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………………………………………….. 41

شکل (4-4) نمونه­ای از مخابرات سلولی …………………………………………………………………………………………………………… 42

شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه …………………………………………………………………………………………. 45

شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک ………………………………………………………………………………………………………………….. 47

شکل (5-1) فرستنده CDMA ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل (5-2) گیرنده CDMA ………………………………………………………………………………………………………………………… 52

شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ……………………………………………………. 53

شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ……………………………………………………………………. 53

شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ……………………………………….. 53

شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر …………………………………… 53

شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال …………………………………………………………………………………… 54

شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ……………………………………………………. 55

شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………………………………………… 55

شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………….. 55

شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ……………………………….. 55

شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال ……………………………………………………………………………….. 56

شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد ………………………………………………………………………………………………………. 57

شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر …………………………………………………. 58

شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر …………………………………………………………………. 58

شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ……………………………………… 58

شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ………………………………… 58

شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد …………………………………………………………………………………………. 59

شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………………………. 60

شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………………………………………. 60

شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ……………………………………… 60

شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………. 60

شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد ………………………………………………………………………………………….. 61

شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ………………………………………………….. 62

شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ………………………………………………………………….. 62

شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ………………………………………. 62

شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر …………………………………. 62

شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی ……………………………………………………………………………………… 63

شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………………………… 64

شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ………………………………………………………………….. 64

شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ……………………………………… 64

شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر …………………………………. 64

شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی …………………………………………………………………………………….. 65

شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال …………………………………………………………………………………………… 68

شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد …………………………………………………………………………………………………… 69

شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی ……………………………………………………………………………………………… 70

شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر ………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر ………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول (2-1) مقدیری از دنباله­های ماکزیمال …………………………………………………………………………………………………. 18

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل docx
حجم فایل 144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تارتخچه ……………………….. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی…………….. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ………… 38

الف: روش غیر پیوسته …………………. 40

ب: روش پیوسته ………………………. 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ……………… 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ………………. 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی ……………….. 43

عنوان صفحه

ج: انتقال دهنده‌های بادی ………………… 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ………………… 46

الف) خشک کردن اولیه ……………………. 48

ب) خشک کردن میانی ……………………… 49

ج) خشک کردن نهایی ……………………… 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن … 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی ……………….. 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک 63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول … 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه …………… 70

عنوان صفحه

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ….. 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ……………. 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی ……………….. 75

الف) تعیین pH ماکارونی …………………. 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب 75

ج) آزمایش رطوبت ……………………….. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ……… 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ……………. 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ …… 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار ………. 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ……. 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس ………….. 82

ج) طریق کشت کپک………………………… 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان صفحه

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی .. 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری ……………… 112

بخش دوم: پیشنهادات ……………………. 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان
دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل 8813 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

بررسی ویژگیهای لرزه زمین ساخت ،لرزه خیزی و تعیین سرعت انتشار موج لرزه ای در پوسته زمین ، نقش مهمی در شناسایی توانمندی گسله ها و تعیین محل دقیق زمین لرزه ها دارد. بر اساس داده های موجود در شبکه زلزله نگاری اصفهان از تاریخ 01/09/2000 تا پایان 30/12/2002 توسط 4 ایستگاه تعداد 3968 زلزله ثبت شده است. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده ، 15 پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله ، زمانهای رسید امواج به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده و سپس با انتخاب یک مدل اولیه سه لایه پارامترهای عمق و سرعت مربوط به هر لایه بهینه گردیده است که عمق فصل مشترک لایه اول و دوم از 5 تا 17 کیلومتر و عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از 24 تا 46 کیلومتر متغیر است. تغییرات سرعت در لایه دوم از 5.2 تا 6.1 کیلومتر بر ثانیه و ضخامت این لایه از 3.8 تا 16.9 کیلومتر متفاوت است. تغییرات سرعت در لایه سوم از 4.2 تا 6.7 کیلومتر بر ثانیه بوده و ضخامت این لایه نیز در موقعیت های مختلف از 20 تا 33.4 کیلومتر متغیر می باشد که نتایج بهینه سازی شده با انجام درون یابی برای رسم نقشه های پربندی سرعت با عمق به کار برده شده اند. با بررسی دقیق نقشه ها ، نا پیوستگی سرعتی یا تغییرات ناگهانی در عمق فصل مشترک لایه ها به گسل های موجود در منطقه نسبت داده شده اند.


مقدمه

در ترسیم نقشه های تکتونیک دنیا، قسمت اعظم فلات ایران را به صورت یک صفحه (plate) کوچک مثلثی در نظر می گیرند که به وسیله دو سیستم گسل تراستی (البرز در شمال و زاگرس در جنوب غرب) محدود می شود و از نظر موقعیت جغرافیائی در حاشیه جنوبی صفحه اوراسیا و در طول بین ، و عرض بین قرار دارد. همچنین مجموعه حوادث زمین شناسی رخ داده شده ، نشانه ناآرامی پوسته در نواحی مختلف ایران می باشد که نتیجه آن زمین لرزه است وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر است، منظور مطالعه پوسته زمین آن و بالاخص بخش سطحی همین پوسته و تغییرات تحولاتی است که در طی دوران های زمین شناسی بر اثر عملکرد فازهای مختلف کوهزائی و خشک زائی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در سطح آن پدید آمده و مطالعه همین عوارض به خصوص در کشور ما می تواند کمک بسیار زیادی به شناخت دقیق تر مکان وقوع زلزله ها و گسل ها نماید.

علاوه بر این ها دلایل عمده در خطای تعیین موقعیت زلزله های ایران، پراکنده بودن دستگاه ها در ایران و عدم وجود مدلهای پوسته ای و سرعتی می باشد.

به همین دلیل مکان یابی مجدد زلزله، حتی پس از بازخوانی مجدد همه زمانهای رسید ممکن است موقعیت های کانونی را اصلاح نکند،بنابراین در صورتی این کار معنا پیدا می کند که یک مدل پوسته ای صحیح در دسترس باشد.

یکی از اهداف علم ژئوفیزیک، مطالعه ساختمان پوسته زمین است. از مهمترین موارد کاربرد نتایج پوسته زمین، مطالعات زمین ساختی و لرزه خیزی است.

زمین لرزه ها چشمه های انرژی امواج کشسان هستند که از تمامی درون کره زمین عبور کرده و اطلاعات در مورد ساختار کشسانی درون زمین را در بر دارند.

روش های گوناگون ژئوفیزیکی از جمله :

الف : روش های گرانی سنجی : اندازه گیری تغییرات در میدان گرانی زمین

ب: روش های مغناطیس سنجی : اندازه گیری تغییرات مغناطیسی سنگها

ج: روش های الکتریکی : در کاوشهای الکتریکی با آشکار سازی هایی، اثرهای سطحی حاصل از عبور جریان الکتریکی از داخل زمین بررسی می شود و به انواع متعددی همچون جریان تلوریک مگنتوتلوریک، مقاومت ویژه، الکترومغناطیس، قطبش و القائی و … تقسیم می گردد .

مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب

تقسیم‌بندی صفحات وب
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 345 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تقسیم‌بندی صفحات وب

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: معرفی نامه

1-1- معرفی فصل دوم پایان نامه………………… 2

1-2- معرفی فصل سوم پایان نامه………………… 7

فصل دوم:روش های متفاوت تقسیم بندی صفحات وب

2-1- تقسیم بندی صفحات وب بطور مختصر……………. 9

2-1-1-1- روش خلاصه سازی تعدیل شده Luhn………… 10

2-1-1-2 – روش تحلیل معنایی نهفته (LSA)………. 12

2-1-1-3- شناسایی مضمون بدنه اصلی توسط تجزیه و تحلیل لایه‌ای…………………………………………. 13

2-1-1-4- خلاصه سازی نظارت شده………………… 15

2-1-1-5- یك دسته بندی كلی از خلاصه سازی……….. 17

2-1-2- آزمایشات……………………………. 18

2-1-2-1- مجموعه ی داده……………………… 18

2-1-2-2- دسته كننده ها……………………… 19

2-1-2-3- مقیاس ارزیابی……………………… 21

2-1-2-4- نتایج و تحلیل های تجربی…………….. 22

2-1-2-5 مورد پژوهش…………………………. 29

2-1-3- نتیجه گیری و عملکرد آینده……………. 31

2-2- تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها…………………………………………. 32

2-2-1- پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی و استخراج وب 32

2-2-2- الگوریتم Ant- Miner……………………. 36

2-2-3- نتایج محاسباتی………………………. 39

2-2-3-1- تنظیم بصورت عملی…………………… 39

2-2-3-2- نتایج تأثیر تكنیك های پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی…………………………………….. 40

2-2-4- بحث و تحقیقات آینده………………….. 43

2-3- تقسیم بندی صفحات وب براساس ساختار پوشه‌ای…. 44

2-3-1 الگوریتم های تقسیم بندی صفحات وب……….. 45

2-3-2- روش مبتنی بر ساختار………………….. 47

2-3-3- یك كاربرد خاص……………………….. 47

2-3-3-1- استخراج مهمترین خصوصیات…………….. 48

2-3-3-2- عمل دسته بندی……………………… 50

2-3-4 نتایج……………………………….. 51

2-3-5- نتیجه گیری و عملكرد آینده…………….. 53

فصل سوم : جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودكار

3-1- معماری ………………………………. 57

3-1-1- دسته كننده‌ی خودكار ………………….. 57

3-1-2-واسط جستجو…………………………… 58

3-2- آزمایش معتبر سازی……………………… 59

3-2-2- برپایی آزمایش ………………………. 60

3-2-2- نتایج تجربی…………………………. 61

3-3- فهرست لغات هر دسته…………………….. 64

3-3-1- تشخیص هرزنامۀ¹ وب……………………. 66

3-3-2- تأثیرات تبعیضات……………………… 67

3-4- عملکردهای بعدی 6

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………. 1

فصل اول_ كلیات تحقیق :

مقدمه………………………………….. 2

بیان موضوع……………………………… 3

هدف و دلایل انتخاب……………………….. 4

اهمیت موضوع ……………………………. 5

فرضیه تحقیق ……………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………. 8

متغیرهای تحقیق …………………………. 9

جمع آوری اطلاعات ……………………….. 11

تعاریف و اصطلاحات………………………. 12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………… 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان . 18

عنوان صفحه

سود حسابداری ………………………….. 18

نظریات پیرامون سود …………………….. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ………………. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………… 26

اهداف گزارشگری سود …………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری ………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری ………………….. 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری …. 30

صورت سود و زیان ……………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………… 31

اندازه گیری درآمد ……………………… 32

تحقق درآمد ……………………………. 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………. 35

ماهیت هزینه …………………………… 37

اندازه گیری هزینه ……………………… 38

زمان وقوع هزینه ……………………….. 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری …………………….. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی …………………… 43

بازارهای اوراق بهادار ………………….. 45

كارایی بازار ………………………….. 45

سطوح كارایی بازار ……………………… 46

استفاده كنندگان از صورتهای مالی …………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ……….. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………. 54

عنوان صفحه

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………… 63

اهداف تحقیق …………………………… 63

روش تحقیق …………………………….. 64

فرضیه تحقیق …………………………… 66

جامعه آماری …………………………… 69

نمونه آماری …………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 72

روش آزمون فرضیات ………………………. 73

محدودیتهای تحقیق ………………………. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………… 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………….. 76

فرضیه های تحقیق ……………………….. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ………. 93

مقدمه ………………………………… 93

پیشنهادات تحقیق ……………………….. 94

سایر پیشنهادات 96

مرکز علمی – پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

مرکز علمی پژوهشی کودکان ( پژوهشسرای دانش آموزی )
دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل 30030 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 214

مرکز علمی - پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مرکز علمی – پژوهشی کودکان ( پژوهشسرای دانش آموزی )

کمرنگ بودن مسئله پژوهش و تحقیق در سیستم آموزشی کشورما باعث گردیده است , تا آموزش در محدوده تئوریک شکل بپذیرد . نتیجه این فرآیند عدم بهره وری بهینه از توانمندی های ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان را باعث گردیده است . این موضوع می طلبد که به موازات کارتئوری , کار علمی و پژوهشی و تحقیق انجام گرفته تا بتوانیم حداکثر بهره وری را پیش رو داشته باشیم .

با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی در عصر حاضر و تغییر بسیاری از امور بواسطه آن و در مقایسه با سایر کشورها جای خالی فضاهای پژوهشی در عرصه آموزش و پژوهش بسیار احساس می گردد .

از آنجا که طرح های پژوهشی بستر ارتقاء هر جامعه ای می باشد, وجود روحیه پژوهشگری از کودکی بسیار ضروری است .

این امر در کشورهای صنعتی بسیار مورد توجه است و کودکان از ابتدای دوران آموزش با روحیه پژوهشگری آشنا می گردند و اما در کشور ما با توجه به شیوه یادگیری قدیمی که بر اساس سیستم محفوظات ذهنی است , به پژوهش کمتر توجه شده است و بیشتر به آموزش قدیمی تکیه شده است .

پژوهش به عنوان فرآیند علمی در جهت ایجاد حس کنجکاوی در دانش آموز است . از اینرو در امر پژوهش نظر برآن است که شیوه هایی بکارگرفته شود که دانش آموزان ضمن فراگیری مفاهیم و مطالب علمی , چگونگی روند سازمان یافته تفکر را تمرین کنند و به تدریج با مفهوم و کاربرد هر یک از آنها آشنا شوند .

این موضوع بحث و نگرشی نو را درباره فضاهای آموزشی و به طور کلی عرصه های آموزشی می طلبد .

بیان مسئله :

ایجاد بستر و زمینه درجهت تغییر نگرش نسبت به مسئله آموزش و یافتن راهکارهای عملی برای انطباق مسئله پژوهش با نحوه آموزش تئوریک فعلی می باشد . اگر جهان امروز را با دنیای 100 سال پیش مقایسه کنیم با پیشرفت های خیره کننده ای در علوم , بازرگانی , خدمات پزشکی , ارتباطات و زمینه های بیشمار دیگر روبرومی شویم . اما چون به مدرسه در هر کجای ایران سر بزنیم , با شگفتی بین کلاس درس صد سال پیش با امروز تفاوتی احساس نمی کنیم , دانش آموزان درردیف های پشت سر هم نشسته , مداد و کاغذ در دست , هر چه معلم پای تخته سیاه می گوید و می نویسد , با شتاب یادداشت می کنند که آنها را به حافظه سپرده و در زمان امتحان به سرعت پس دهند . در حالی که به واسطه پیشرفت علوم و فنون بسیاری از امور تغییر کرده است , اما کم یا بیش آموزش و پرورش و شیوه یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان همانطور دست نخورده باقی مانده است . وسعت علوم و حوزه های آموزشی , گستردگی مفاهیم و سرعت انتشار اطلاعات , نیاز به نگرشی نو در عرصه آموزش و پرورش را عیان می کند . دنیای امروز در حال تبدیل شدن به یک شبکه ارتباطی برای انتقال افکار و اطلاعات است . همگام شدن و بهره گیری از این حالت با روش های رایج آموزشی ما و با استفاده از فضاهای آموزشی معمول تطابق ندارد و عدم کارایی روش های فعلی در نظام آموزشی , مخصوصا درسال های اخیر روشنتر شده است . بحث نظام آموزشی و تغییرات آن در کشور ما به سبب شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی بیانگر یک نیاز اجتماعی است . این موضوع بحث فرهنگی نو و جدیدی را درخصوص فضاهای آموزشی و به طور کلی عرصه های آموزشی می طلبد .

بارور کردن روح کاوش و تقویت فرآیند تفکر درهر فرد وقتی ممکن و موثر خواهد بود که این امکان در دوران کودکی و نوجوانی برای او فراهم شود . جنبه تربیتی این امر موید ایجاد ضرورت مجموعه ای است که زمینه ساز این باروری باشد .

ایجاد یک مرکز علمی – آموزشی با نظر به مبحث تکنولوژی آموزشی می تواند به عنوان الگوی کلی , زمینه ساز توسعه روشهای بهینه و پویای آموزشی در سطح وسیعی از سیستم آموزشی باشد.

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1693 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………….. 1

فصل اول

روش چاپ……………………………… 4

پیش از چاپ…………………………… 5

فتولیتوگرافی…………………………. 6

پردزاش،‌ تفكیك و تهیه فیلم الكترونیكی……. 11

پردازش، تفكیك و تهیه فیلم فتومكانیكی……. 16

چاپ، روش چاپ افست…………………….. 18

انواع ماشین افست……………………… 20

پس از چاپ……………………………. 24

صحافی ماشینی…………………………. 25

صحافی سنتی…………………………… 34

فصل دوم

تقسیم‌بندی محصولات چاپی به روش افست………. 38

فرم‌های تجاری…………………………. 39

بروشور و پوستر……………………….. 39

كتاب………………………………… 41

دفاتر و دفترچه……………………….. 46

سربرگ و پاكت…………………………. 47

سررسید و تقویم……………………….. 50

جعبه و بسته‌بندی………………………. 50

فصل سوم

عنوان صفحه

مواد اولیه مصرفی و گردش مواد و محصولات چاپی. 54

كاغذ………………………………… 55

ویژگی‌های چند نوع كاغذ پر مصرف………….. 58

اندازه و محاسبات كاغذ…………………. 64

محاسبه حجم و وزن كاغذ…………………. 78

مركب………………………………… 86

خواص فیزیكی مركب……………………… 86

سیالیت………………………………. 87

چسبندگی……………………………… 92

رابطه فیزیكی آب منبع افست با مركب چاپ…… 97

مواد مصرفی در صحافی…………………… 98

چسب…………………………………. 98

طبقه‌بندی چسب‌ها……………………….. 99

چسب‌های گرما سخت………………………. 100

چسب‌های گرما نرم………………………. 101

چسب‌های گرما ذوب و واكس‌ها………………. 106

مفتول……………………………….. 109

نخ………………………………….. 109

گردش مواد و محصولات چاپی……………….. 10

بررسی شناخت رفتار درمانی

بررسی شناخت رفتار درمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 214 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169

بررسی شناخت رفتار درمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی شناخت . رفتار درمانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………. 1

فصل اول : کلیات ……………………… 4

مقدمه……………………………….. 5

بیان مسئله ………………………….. 8

فصل دوم : مباحث نظری………………….. 11

تاریخچه …………………………….. 12

شکل گیری و رشد رفتاری درمانی ………….. 20

کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی .. 32

کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری… 40

تکنیکهای رفتار درمانی ………………… 48

خاستگاه رویکرد رفتاری ………………… 55

فنون سنتی رفتار درمانی ……………….. 60

ارزیابی رفتار درمانی …………………. 80

پیدایی شناخت درمانی ………………….. 95

رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ……….. 103

مفروضات کلی شناخت درمانی …………….. 106

تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ………… 120

ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری 125

درمان شناختی – رفتاری ……………….. 134

تکنیکهای رفتار درمان شناختی ………….. 143

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی …. 144

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی 147

بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی ……… 149

اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری 151

ارزشیابی شناختی – رفتاری …………….. 152

سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری .. 154

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری …………… 155

پیش بینی روندها …………………….. 156

برایند بحث …………………………. 157

اصطلاحات مهم ………………………… 158

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………… 165

منابع انگلیسی ………………………. 167

پیوست ……………………………… 169

مقاله انگلیسی (1)

ترجمه

مقاله انگلیسی (2)

قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران
دسته بندی نساجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174

قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه …………………………………..

فصل اول : مروری بر قالی ایران ……………..

فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران …………..

فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران ………..

فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع كتیبه در قالیهای مناطق مختلف ………………………………………..

فصل پنجم : قالیهای كتیبه‌دار موزه فرش ایران ….

فصل ششم : كتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی ………..

فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی …………

– نمونه‌هایی از قالیهای كتیبه‌دار دوره صفویه

فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای كتیبه‌دار در سایر موزه‌ها

خلاصه ……………………………………

نتیجه …………………………………..

فهرست منابع ……………………………..

فهرست تصاویر ……………………………

چكیده

آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان كه قالی چكیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد كه همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است كلك نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند كه در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارك هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه كرده است .

هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعكس می‌سازد .

كلمات كلیدی :

1- قالی

2- كتیبه

3- خط

4- قالی موزه‌ای