بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات

مقدمه ………………………………. 9

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله …………. 11

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………… 14

3-1- اهداف تحقیق …………………….. 15

4-1- فرضیات تحقیق ……………………. 17

5-1- روش تحقیق ………………………. 17

6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……….. 18

7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)…. 19

8-1- تعریف عملیاتی متغیرها…………….. 19

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………. 23

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن .. 23

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص ………………………. 25

نظریه سود عملیاتی خالص ……………….. 26

نظریه مودیلیانی و میلر ……………….. 27

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ………….. 28

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر …… 30

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر … 37

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی……………………………………. 39

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ……………………………………. 42

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی 43

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی 44

تئوری توازی ایستا…………………….. 46

تئوری ترجیحی ………………………… 48

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول 49

3-2- پیشینه تحقیق ……………………. 50

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………. 65

1-3- نوع تحقیق ………………………. 66

2-3- معرفی متغیرهای تحقیق …………….. 67

3-3- فرضیه های تحقیق …………………. 68

4-3- قلمرو تحقیق …………………….. 68

5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری . 69

6-3 فرآیند تحقیق …………………….. 69

7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن …… 70

8-3- روش جمع آوری داده ها …………….. 70

9-3- روش تحلیل داده ها ……………….. 70

10-3 آزمون توزیع متغیر ها …………….. 72

11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

…………………………………… 72

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه ………………………………. 77

1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …78

2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش

…………………………………… 81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ……………………………… 101

1-5- خلاصه تحقیق …………………….. 102

2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ……… 104

3-5- پیشنهادهای تحقیق ……………….. 108

فهرت منابع و مآخذ…………………….113

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه………………….. صفحه

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن………………………………….. 24

نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص ………………………… 25

نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی …………………. 26

نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه …………………………. 78

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه ……………………… 78

نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه………………………………. 80

نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه 83

نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق ……………………………………. 85

نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون ……………………… 85

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.