طراحی سیستم مكنده غلات

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

طراحی سیستم مكنده غلات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

نمادها:

افت فشار …………………………..

توان (hp)………………………………………………………………………….. p

چگالی ……………………………….

دبی جرمی مواد ………………………..

دبی جرمی هوا …………………………

دبی حجمی …………………………..

دما (R)………………………………….. T

سرعت هوا……………………………. C

طول لوله (in)…………………………….. A

قطر لوله (in)…………………………….. D

فشار ………………………………. P

مساحت سطح مقطع (in2)………………………………………………………. A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]…………………. 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیكی

2-1- مقدمه: [1]…………………………… 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]……………….. 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ……………………. 3

2-4- طریقه انتقال: [1]…………………….. 3

2 2-4-1- فاز رقیق:………………………… 4

2-4-2- فاز غلیظ………………………….. 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا…………………… 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی………………….. 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی

3-1- مقدمه: [1]…………………………… 5

3-2- سیستم های بسته: [1]…………………… 6

3-3- سیستم های باز: [1]……………………. 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت………………… 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی………………… 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]………………………….. 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]……………. 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]………………… 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]………………………….. 13

5-2- چسبندگی: [1]………………………… 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]…………………… 13

5-4- رطوبت: [1]………………………….. 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]…………………… 14

5-6- شكنندگی: [1]………………………… 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]………………….. 15

5-8- پرتوزایی: [1]……………………….. 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]………………………….. 16

6-2- تامین كردن هوا: [1]………………….. 16

6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا…….. 16

6-2-1-1- فن ها…………………………. 18

6-2-1-2- دمنده های احیا كننده……………. 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…….. 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها……………….. 19

6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور…………… 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان………….. 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون…………… 20

6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)…………… 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ………………. 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز……………………. 21

6-3- خطوط لوله: [1]………………………. 23

6-3-1- ضخامت دیواره……………………… 23

6-3-2- جنس لوله ها………………………. 24

6-3-2-1- بهداشت………………………… 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیكی……………….. 25

6-3-2-3- سایش سطوح……………………… 25

6-3-3- سطح تمام شده …………………….. 25

6-3-4- خمها…………………………….. 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]…………………………. 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]…………………. 28

7-3- فاصله انتقال: [1]…………………… 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1]……………….. 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]…………….. 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]…………………… 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]………………………….. 31

8-2- سرعت انتقال: [1]…………………….. 31

8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]…………….. 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]…………….. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]………………………….. 36

9-2- فشار موجود: [1]……………………… 36

9-3- دبی حجمی: [1]……………………….. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]……………………… 38

9-5- اثرات تراكم پذیری: [1]……………….. 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا…………………… 40

9-5-2- تاثیرات مواد……………………… 40

9-6- دبی حجمی: [1]……………………….. 41

9-6-1- ادامه فرمولها…………………….. 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله……………….. 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل…………………. 43

9-6-4- تاثیرات فشار……………………… 45

9-6-5- تاثیرات سیستم…………………….. 46

9-7- تعیین سرعت: [1]……………………… 48

9-7-1- روابط عملكرد……………………… 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]………………….. 48

9-8-1- فشار اتمسفری……………………… 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]…………………………. 50

10-2- افت فشار لوله: [1]………………….. 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها….. 51

10-2-1-1- سرعت هوا……………………… 51

10-2-1-2- چگالی هوا…………………….. 51

10-2-1-3- ویسكوزیته هوا…………………. 52

10-2-1-4- ضریب اصطكاك…………………… 52

10-2-2- روابط افت فشار………………….. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف…………………. 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله…………. 54

10-2-2-3- خمها…………………………. 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا…………………. 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله………………… 56

10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله…………… 57

10-2-6- افت فشار كلی……………………. 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]…………… 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……………………………………….. 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………….. 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………….. 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]…………… 67

11-6-1- افت طولی……………………….. 67

11-6-2- افت موضعی………………………. 68

11-6-3- طول معادل………………………. 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]………………….. 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………….. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]………………. 72

پیوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek…….. 73

منابع…………………………………… 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیكی: [1]……. 5

3-2- یك چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیكی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]………. 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]………. 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وكیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانكر دمنده: [1]… 11

4-2- سیستم ضربانی: [1]…………………… 11

4-3- طرحی از یك نوع سیستم توپی تنها: [1]…… 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حركت دهنده های هوا: [1]……… 17

6-2- بازه تقریبی از عملكرد حركت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای كمپرسور: [1]………. 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیكی: [1]……………………………………….. 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]……………………………….. 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شكل مختلف: [1]………. 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان كمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای كمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 22

6-3- مشخصات یك كمپرسور حلزونی: [1]…………. 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]….. 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریك محلی: [1] 48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]………………. 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]………… 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]…….. 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.