مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

چكیده

امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی عنوان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران در معاملاتی كه از سوی شركتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شركتها نافذ و بعضی از شركتها غیر نافذ است.

2. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران شركتهای مدنی در معاملاتی كه انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.

3. به نظر می رسد محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری موثر باشد در صورتی است كه در اساسنامه ذكر گردد.

5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به كلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم كلیدی كه در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:

1. دكتر ایكنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شركتهای تجاری، سمت، جلد اول

2. دكتر ایكنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شركتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم

3. دكتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول

4. دكتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم

5. راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت كاربردی، شركت چاژ و نشر بازرگانی

6. دكتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان

7. دكتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان

8. عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش

9. عرفانی، ..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان

10. عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم

11. كاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش

12. دكتر كاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش

13. دكتر كاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شركت سهامی انتشار

14. دكتر كاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق كنونی، نشر میزان

15. دكتر كاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران

16. دكتر كاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم

17. دكتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول

18. دكتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش

19. اعظمی زنكنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه

20. دكتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شركتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران

21. دموچیلی، م. و حاتمی، ع. و قدائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت

22. ژورون، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان

23. دكتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت

24. دكتر كاتوزیان، ن.، 1373، مشاركت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش

25. دكتر صفوی، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق تجارت، نشر

26. دكتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول

27. فروحی، ح.، 1370 ، شركتهای تجاری طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم

28. دكتر كاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی

29. عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24

30. كامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان

31. دكتر كاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شركت سهامی انتشار

32. Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern

33. martin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford

34. Kumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America

35. Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London.

36. McGee , A., 1995 the business of company Law , Oxford university press.

37. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well.

38. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.