مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل docx
حجم فایل 144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تارتخچه ……………………….. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی…………….. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ………… 38

الف: روش غیر پیوسته …………………. 40

ب: روش پیوسته ………………………. 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ……………… 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ………………. 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی ……………….. 43

عنوان صفحه

ج: انتقال دهنده‌های بادی ………………… 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ………………… 46

الف) خشک کردن اولیه ……………………. 48

ب) خشک کردن میانی ……………………… 49

ج) خشک کردن نهایی ……………………… 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن … 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی ……………….. 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک 63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول … 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه …………… 70

عنوان صفحه

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ….. 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ……………. 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی ……………….. 75

الف) تعیین pH ماکارونی …………………. 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب 75

ج) آزمایش رطوبت ……………………….. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ……… 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ……………. 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ …… 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار ………. 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ……. 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس ………….. 82

ج) طریق کشت کپک………………………… 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان صفحه

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی .. 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری ……………… 112

بخش دوم: پیشنهادات ……………………. 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *